1. EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT EL REGAL?

Els clients seleccionats per SegurCaixa Adeslas, sempre que hagin renovat la seva pòlissa d’automòbil rebran un codi alfanumèric que els hi donarà dret a obtenir dues entrades per un partit de futbol (Lliga espanyola 2015-2016) assignades aleatòriament, en funció del codi postal corresponent a la seva direcció i de la disponibilitat de localitats.

El premi és totalment gratuït pel client, havent d’acceptar les entrades assignades aleatòriament per gaudir del regal de forma que si aquestes no són acceptades, es perdrà l’oportunitat de gaudí.

2. QUÈ HAIG DE FER PER ACONSEGUIR LES 2 ENTRADES DE FUTBOL?

Per gaudir de les entrades de futbol, el client les ha de sol·licitar a través de www.viveelfutbol.es amb el codi alfanumèric que SegurCaixa Adeslas li ha enviat. Per qualsevol dubte o consulta pot trucar al 900 494 127.

3. QUAN PUC GAUDIR DE LES MEVES ENTRADES?

Un cop el client sol·liciti les entrades a través de www.viveelfutbol.es, aquestes seran assignades aleatòriament pel primer partit disponible prenent com a referència el codi postal desitjat i confirmades per correu electrònic per a l’assistència a l’esdeveniment.

4. TINC DIVERSES PÒLISSES D’AUTOMÒBIL AMB SEGURCAIXA ADESLAS, M’ENVIARAN DIFERENTS ENTRADES?

El regal ofert està subjecte exclusivament a la renovació de la pòlissa d’automòbil indicada en la comunicació de SegurCaixa Adeslas. Per la qual cosa encara que el client disposi de diferents pòlisses només podrà gaudir de 2 entrades de futbol per un únic esdeveniment.

5. QUI POT GAUDIR DE LES ENTRADES?

Les entrades, tot i que van dirigides al titular de la pòlissa, poden ser gaudides per qualsevol persona que aquest esculli. S’haurà de facilitar mitjançant el document oficial la identitat dels participants i sempre que no siguin majors d’edat sota l’autorització del seu tutor.

Les entrades seran personals i intransferibles quedant totalment prohibides la venda i comercialització d’elles.

6. ES PODEN CANVIAR LES ENTRADES ASSIGNADES?

L’adjudicatari de les entrades i el seu acompanyant gaudiran de l’assistència a la trobada esportiva que li sigui adjudicada, el dia previst pel mateix segons el calendari de la Lliga espanyola de futbol 2015-2016, sense que sigui possible substituir ni modificar la data ni la trobada concreta que se li adjudiqui sigui quin sigui el motiu.

7. COM I QUAN S’ENTREGUEN LES ENTRADES?

Les entrades es podran lliurar en diferents modalitats depenent de cada equip (recollida en taquilles, entrades virtuals, etc.).

Durant la setmana en què se celebri l’esdeveniment esportiu assignat, ens posarem en contacte amb el client per indicar-li com i on recollir les seves entrades, amb un mínim de 4 hores i un màxim de 48 hores.

8. QUÈ HE D’ENTREGAR PER RECOLLIR LES ENTRADES?

Si les entrades són recollides a la taquilla, s’haurà de mostrar el DNI dels participants per poder retirar-les.

9. UNA VEGADA REBUTJADES LES ENTRADES, PUC RECLAMAR-LES?

No, una vegada les entrades assignades són rebutjades, automàticament està desestimat el regal, de la mateixa manera que si la web és tancada sense haver clicat en rebutjar o acceptar.

10. PER QUÈ ÉS OBLIGATORI ENVIAR EL DNI PER GAUDIR DE LES ENTRADES?

Qualsevol persona que vulgui gaudir d’un partit en directe ha de presentar el seu DNI perquè es comprovi que no formi part de la llista negra de l’estadi on s’ha de celebrar el partit i per tant se li permeti l’accés el dia del mateix.

11. HE ACCEPTAT EL PARTIT, PERÒ NO HE COMPLETAT LES MEVES DADES

Si ha acceptat el partit i ha tancat la finestra sense completar les dades de la seva inscripció, contacti amb nosaltres a través de l'apartat “contacte” i així podrem ajudar-lo.

12. PUC RECUPERAR EL MEU PARTIT SI NO L'HE ACCEPTAT?

Si no ha acceptat el partit, pot ser per un dels següents motius:
-Ha tancat la pàgina accidentalment.
-Hi ha hagut un tall a la xarxa elèctrica.
-Ha fallat la connexió a internet.
-S’ha bloquejat l’ordinador.
-Ha premut el botó “rebutjar” per equivocació.
Les opcions anteriorment esmentades detallen algunes de les situacions que poden succeir i que no s’acceptaran com argumentari per recuperar les entrades. Per tant, TPH MARKETING no se’n farà responsable i per això no està obligat a donar per “acceptat” un partit, si no s’ha finalitzat el procés de participació. Podeu trobar tots els detalls a les “Bases de la Promoció”.

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ
“VIVE EL FÚTBOL”
Del 1 de Juliol de 2015 al 28 de Febrer de 2016
I. ORGANIZADOR
La gestión de la promoción será realizada por SENSACIONES Y EXPERIENCIAS TPH SOCIEDAD LIMITADA (en adelante TPH MARKETING), provista e C.I.F. número B-55560718 con domicilio social en (43715) Valldossera (Querol, Tarragona), en lo sucesivo denominada “la promotora”.

II.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Se ofrece a los participantes una entrada para dos personas, para asistir en directo a un encuentro de fútbol, de primera o segunda división, de la temporada 15/16.
Las bases de la presente promoción las podrán encontrar en el sitio web, www.viveelfutbol.es en el apartado bases legales.
El ámbito territorial de la promoción será España, y para clientes/tomadores con residencia en España.
Atención al cliente:
Número de teléfono de atención al participante gratuito será el 900 494 127, en el horario de atención al participante, de lunes a viernes en horario ininterrumpido desde las 10 horas a las 16 horas o enviando un correo electrónico a la dirección reservas@viveelfutbol.es


III.- PERIODO DE VIGENCIA
El periodo de vigencia de la promoción comenzará el 1 de julio de 2015 y finalizará el 28 de febrero de 2016, ambos inclusive (en adelante, “El PERIODO PROMOCIONAL”).
Deben tenerse en cuenta además, los siguientes plazos:
• Periodo de inscripción en la página web www.viveelfutbol.es: iniciará el 1 de julio de 2015 y finalizará el día 30 de abril de 2016, ambos inclusive.
• Periodo para disfrutar de las experiencias: se podrán disfrutar entre el 20 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive.


IV.- DEFINICIÓN DEL PREMIO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
El “premio” se entregará a los participantes mayores de 18 años, residentes legales en España, que cumplan los requisitos exigidos, directamente y sin sorteo (en su caso).
El “premio” consiste en:
• Aquellos participantes que renueven el seguro de auto, obtendrán un código alfanumérico de conformidad con estas Bases, durante el periodo de vigencia de la promoción, que les dará derecho a obtener dos entradas para un partido de fútbol asignado aleatoriamente, en función del código postal correspondiente a su dirección, y de la disponibilidad de localidades.
• El adjudicatario del Premio disfrutará de la asistencia al encuentro deportivo que le sea adjudicado el día previsto para el mismo según el calendario de la Liga española de futbol, sin que sea posible sustituir ni modificar la fecha ni el encuentro concreto que se le adjudique.
• El premio objeto de la presente promoción queda sujeto a estas Bases y no será posible sustituirlo por dinero en metálico. Si un participante rechaza el regalo, no se le ofrecerá ningún regalo alternativo. Las entradas serán personales e intransferibles quedando terminantemente prohibida la venta o comercialización de éstas.
• Limitaciones a la participación: cada usuario tendrá derecho a participar una sola vez y en consecuencia, solo se podrá beneficiar de dos entradas en toda la promoción. El premio es personal e intransferible. La identidad de los participantes se comprobará a través de documentos oficiales (DNI, pasaporte, NIE, etc.).
En particular, TPH MARKETING se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que manipule los procedimientos de registro y/o que viole cualquiera de las bases contenidas en el presente documento. Asimismo, TPH MARKETING también se reserva el derecho a verificar por cualquier procedimiento que estime apropiado que el participante cumple con todos los requisitos de este documento y que los datos que proporcione a TPH MARKETING son exactos y verídicos. Entre otras cuestiones, TPH MARKETING podrá pedir documentación a los participantes para que acrediten el cumplimiento de los requisitos para participar. La no aportación de esta documentación podrá dar lugar a la descalificación del participante requerido.
TPH MARKETING descartará aquellas participaciones que sean abusivas o fraudulentas. Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude cuando se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes a la página Web www.viveelfutbol.es; el abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la Promoción supondrá la descalificación automática, así como la pérdida del derecho a disfrutar de la actividad seleccionada si se le hubiere otorgado.
TPH MARKETING se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la Promoción.
COSTES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO: Serán por cuenta de la persona premiada todos los gastos de desplazamiento al estadio de futbol en el que se dispute el encuentro adjudicado, así como cualquier extra que se genere con ocasión de la asistencia al evento. En el caso de que se desee alguna mejora o ampliación del premio otorgado, el participante deberá ponerse en contacto con el club.


V.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Para poder participar en la promoción el participante deberá renovar su seguro de auto y estar al corriente de pago.
Para conocer de manera definitiva el partido de fútbol al que podrá asistir, el participante deberá entrar en la página de la promoción www.viveelfutbol.es, registrar sus datos personales en el formulario habilitado al efecto e introducir el código promocional y el código postal que desee. Una vez introducido el código promocional correspondiente, se le asignará la entrada a un partido de fútbol de primera o segunda división de la temporada 2015/2016.
La asignación del partido es aleatoria. Se toma como referencia el código postal introducido y la fecha de participación, para asignarle un partido jugado por el equipo de fútbol que disponga de localidades, más cercano al código postal introducido.
Métodos de envío:
El participante se obliga a enviar la fotocopia con calidad gráfica de los documentos identificativos (DNI/NIE/Pasaporte) y del formulario contractual de participación firmado por cualquiera de los medios que a continuación se detallan, en un plazo máximo de 5 días desde la asignación del partido:
• Adjuntando un archivo en los siguientes formatos (.jpg .pdf .png .rar .zip) con un peso total máximo de 4mb por correo electrónico a la dirección reservas@viveelfutbol.es.
• Adjuntando un archivo en los siguientes formatos (.jpg .pdf .png .rar .zip) con un peso total máximo de 4mb en su área personal de la web de la promoción.
• Por correo ordinario a: Promoción “Vive el Fútbol” apartado de correos 91, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona. (No se aceptarán cartas certificadas)
En el plazo máximo de 5 días laborables previos al día del encuentro, se contactará con el participante vía telefónica apoyada por correo electrónico para informarle de la forma de entrega de las entradas. En caso de no mediar respuesta alguna durante el periodo de 3 días laborables de margen anteriormente señalado, la Organización enviará un correo de recordatorio cada 24 horas con el objetivo de recibir respuesta por parte de los participantes.
Si durante el plazo de 3 días laborables desde la primera puesta en contacto con el participante con el objeto de concertar la entrega de la entrada, dicha entrega no se llega a concretar por falta de contestación del participante, éste perderá todo derecho de disfrutar de la experiencia así como de ejercitar cualquier reclamación relacionada sin ningún tipo de responsabilidad para la Organización. Todo ello sin menoscabo de otras posibles causas de falta de cooperación imputable al participante para concretar la entrega de la entrada. Se considerarán causas imputables al participante el haber proporcionado datos de contacto inexactos o erróneos.
Para procesar adecuadamente la gestión de las entradas de los acompañantes seleccionados, se proporcionará a cada participante unos formularios de autorización para el tratamiento de los datos personales de los acompañantes. En el caso que el acompañante fuese menor de edad, será el progenitor, tutor o representante legal quién deberá cumplimentar el mencionado formulario. Cuando el acompañante fuese mayor de edad, el formulario deberá ser rellenado y firmado por el mismo acompañante. Cada acompañante deberá enviar a la agencia TPH Marketing el formulario de autorización firmado en señal de aceptación al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de gestionar la reserva de la actividad otorgada sin ningún tipo de responsabilidad para TPH Marketing. No se aceptarán formularios firmados por personas distintas del acompañante seleccionado. De no proporcionar los formularios firmados en el plazo de 5 días laborables desde el momento en que se facilitaron, se entenderá por renunciada la participación del acompañante seleccionado para la experiencia otorgada. Tanto el participante como el acompañante se responsabilizan de la veracidad de los datos proporcionados a través de los formularios.
La entrega de las entradas podrá realizarse de dos formas diferentes:
• Por medio de una entrada virtual, la cual recibirá en la dirección de correo electrónico de la inscripción y que deberá imprimir con calidad suficiente y presentarla en el estadio de fútbol donde se celebre el encuentro junto a los documentos oficiales, para comprobar su identidad.br> • Por medio de la recogida en las taquillas del estadio. El participante está obligado a identificarse tanto él como su acompañante mediante los documentos oficiales, en la taquilla designada al efecto. Donde se le hará entrega de las entradas.
De no facilitar los mencionados datos TPH MARKETING se verá imposibilitada para realizar la reserva de la entrada seleccionada sin que ello pueda derivar ningún tipo de responsabilidad para TPH MARKETING. Cada entrada irá personalizada con el nombre del participante y de cada acompañante y serán entregadas 24 horas antes de la fecha del encuentro, en el caso de la entrada virtual y entre 4 y 6 horas antes de la hora programada del partido de fútbol en el caso de recogida en las taquillas del estadio. Tanto el participante como el acompañante deberán imprimir las entradas durante ese periodo a fin de mostrarlo en el estadio. Producida la entrega de las entradas, en los términos indicados, se entienden cumplidas por TPH MARKETING las obligaciones asumidas en virtud de esta Promoción, renunciando el premiado a cualquier reclamación posterior.
Cualquier solicitud de participación que no cumpla con el procedimiento de registro o con las condiciones de participación establecidas en las presentes Bases será rechazada. Los formularios incompletos, distintos del proporcionado en la página de la promoción o de los proporcionados por correo electrónico, incorrectamente cumplimentados, rellenados después de las fechas límite, o que no incluyan los requisitos exigidos (por ejemplo, aquellos formularios cumplimentados por menores de edad), se considerarán nulos y el participante perderá el derecho al regalo de esta promoción.


VI.- DISPOSICIONES GENERALES Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
• TPH MARKETING se reserva el derecho de variar algunos partidos y/o características de las mismas, si fuera necesario, por causas de problemas en el suministro, etc.
• TPH MARKETING no será responsable y por ello no está obligado a dar por aceptado un partido cuando no se haya finalizado el proceso de participación en los casos que sirven como referencia:
o La página se cierre accidentalmente.
o Un fallo en la red eléctrica apague el ordenador.
o Falle la conexión a internet.
o Bloqueo del ordenador.
o Pulsar el botón rechazar por equivocación.
• TPH MARKETING no se hará responsable de la veracidad de los datos o documentos que los participantes faciliten. Por consiguiente, si los datos o documentos facilitados no fueran correctos o tuvieran errores, TPH MARKETING no se hará responsable de no poder contactar con los participantes para comunicarles la experiencia que se les ha sido otorgado, de no poder gestionar con ellos la reserva de la entrada y de todas las incidencias que pudieran derivarse de la incorrección o falsedad de los datos o documentos suministrados.
• TPH MARKETING no se responsabilizará en el caso de que la experiencia no pudiera disfrutarse de forma satisfactoria o completa por cualquier causa ajena al mismo o por omisión en la confirmación de horarios del partido. Así como tampoco se responsabilizara por los posibles daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan resultar de la falta de disponibilidad de horarios para disfrutar del partido.
• TPH MARKETING no se responsabilizará por los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del premio de la presente promoción. Así como tampoco lo hará por las incidencias que puedan ocurrir durante el disfrute de la experiencia, ocurran éstas en el trayecto hacia el estadio de fútbol, durante el disfrute del partido, o posteriormente a la finalización de este.
• El plazo máximo establecido para cualquier tipo de reclamación referida y/o relacionada con la Promoción se extingue a los dos meses desde la participación en la Promoción. Tras finalizar dicho plazo, se perderá todo derecho a reclamación.


VII.- ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES
La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases. TPH MARKETING se reserva el derecho a variar estas bases si así lo exigieran las circunstancias y dirimir cuantas dudas pudieran surgir en lo no previsto en las mismas.
Las Bases permanecerán publicadas durante el Período Promocional en la página Web www.viveelfutbol.es. Además serán depositadas ante Notario y podrán consultarse en la sección ABACO de la página Web www.notariado.org.
El Organizador se reserva también el derecho de anular, prorrogar, ampliar, recortar o modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
TPH MARKETING ha puesto a disposición de los participantes un Call center para atender cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento de la Promoción. A tales efectos, el participante podrá resolver todas sus dudas llamando al número gratuito 900 494 127, de Lunes a Viernes de 10h a 16h excepto festivos nacionales y los de la comunidad de Cataluña. Asimismo, TPH MARKETING habilitará la cuenta de correo electrónico reservas@viveelfutbol.es para atender a dichas cuestiones. El número de teléfono arriba proporcionado y la mencionada cuenta de correo electrónico estarán operativos hasta 2 meses tras la finalización de la Promoción.


VIII.- PROTECCIÓN DE DATOS
TPH MARKETING actuará como encargada del tratamiento de los datos de los participantes con el único motivo de la gestión de la presente promoción.
TPH MARKETING tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias tendentes a garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal facilitados por los participantes.
En cualquier momento, los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un correo electrónico a la dirección reservas@viveelfutbol.es, con la indicación “Promoción vive el fútbol”, consignando su nombre y apellidos junto con copia del documento que le identifique.
Cada acompañante, al cumplimentar con sus datos personales los formularios que la agencia TPH Marketing le proporcionará, autoriza de forma expresa el tratamiento de los mismos por parte de TPH Marketing con la finalidad de gestionar adecuadamente la emisión de las entradas nominativas para que dicho acompañante esté en condiciones de disfrutar de la actividad junto al participante.
Los participantes y sus acompañantes podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un correo electrónico a la dirección info@tphmarketing.com, consignando su nombre y apellidos junto con copia del documento que le identifique.


IX.- REGIMEN FISCAL
Los premios objeto de la presente promoción no se encuentran sujetos a retención ni a ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con el artículo 75.3.f) del Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, por ser su base de retención inferior a 300 € (trescientos euros).

X.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes bases se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y por las leyes de España. En caso de divergencia entre los participantes en la Promoción y la interpretación de las presentes bases por TPH MARKETING, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona (España), renunciando expresamente los participantes de esta Promoción a su propio fuero en caso de que lo tuvieren.

XI. -ACEPTACIÓN
Leídas y comprendidas, de forma individual y singular, todas y cada una de las condiciones y bases de contratación específicas para la participación en la presente oferta que constan en este documento, y en concreto respecto a la política de Protección de Datos de carácter personal, ámbito temporal de la oferta, su mecánica, obligaciones para las partes, documentos, exclusiones, sumisión y limitaciones.